BejelentésBarcsi Szociális Központ
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 32-34.

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Pályázatok

A Barcsi Szociális Központ olyan pályázati lehetőségeket keres, mely - elősegíti a minőségi feladatellátást, - elősegíti a szolgáltatásfejlesztést, - javítja az ellátottak/kliensek és a dolgozók elégedettségét.

Az intézményben három pályázati forrásból megvalósuló program működik:

1. Közösségi pszichiátriai ellátás (2009-2011)

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás(2010-2012)

3. A családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése (2009.09.01-2011.08.31)


1. Közösségi pszichiátriai ellátás

A program központi költségvetési támogatással valósul meg. Barcs az egyik - mind infrastukturálisan, mind közlekedés, mind gazdasági értelemben - leghátrányosabb helyzetű kistérség központja. Ennél fogva a Barcson élő pszichiátriai betegek halmozottan hátrányos helyzettel szembesülnek, részükre a lehetőségek szűk keresztmetszetűek.

1989-től működik Barcson és térségében pszichiátriai gondozó. A munka megkezdésétől számított három évig a gondozó munkája a betegek megkeresésével telt. A rendszerváltást követően - a statisztikai adatok figyelembe vételével - folyamatosan növekedett a gondozó betegforgalma. Az öngyilkossági kísérletek száma 1994-ben volt a legmagasabb, a gondozót leginkább neurotikus és szomatofort rendellenességgel és stressz által kiváltott zavarokkal keresik meg.

A Barcsi Szociális Központban 2006. május 20-tól működik közösségi pszichiátriai ellátás, melynek alapja egy szoros együttműködés a pszichiátriai gondozóval. A közösségi gondozók rendszeresen látogatják, gondozzák a betegeket, havi esetmegbeszéléseken referálnak a pszichiátriai gondozó főorvosának.

Barcson egyéb, hasonló segítő, pszicho-szociális rehabilitációt célzó szolgáltatás nem működik. A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. A közösségi ellátások célja a pszichiátriai beteg lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése.

Ellátottak köre:

Barcs Város közigazgatási területén élő pszichiátriai betegek.

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében ahhoz kell megadnunk a kellő segítséget a pszichiátriai betegeknek, hogy a társadalom aktív tagjaiként maguk is teljes körű felelősséget vállalhassanak. Ezért szükséges olyan feladatok elvégzése, olyan intézményrendszer működtetése, amely a betegek érdekérvényesítését elősegíti, hatékonyan biztosítja az önálló életvezetés fenntartását.

A Közösségi Pszichiátriai Ellátás együttműködik Barcsi Járóbetegellátó Intézmény Pszichiátriai gondozójával:

A közösségi pszichiátriai gondozók a pszichiátriai gondozó szakorvosa javaslatára veszik fel a kapcsolatot a gondozottakkal.

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A program központi költségvetési támogatással valósul meg. Az 1993. évi III. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény 86. § (2) bekezdés c. pontja alapján 2009. december 31-ig a tízezer lakos feletti települések önkormányzatai kötelesek az alapszolgáltatások megszervezésére. A törvény 65/A §-a alapszolgáltatások között jelöli meg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Az Szt 86. §. (3) bekezdése alapján a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások 2009. január 1. napjától a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1. napjától nem kötelező önkormányzati feladatok. Barcs Város Önkormányzata a támogató szolgáltatás a közösségi ellátások és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján pályázatot nyújtott be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására, melyet a JHS/000206/09 befogadási számon nyert el 2010-2012 évekre. A vállalt feladatmutató mindhárom évben: 100 készülék

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 65 év feletti egyedülálló, vagy egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg részére , illetve kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg részére biztosítjuk, amennyiben egészségi állapotuk indokolja. A kistérség 26 településén 100 készülékkel biztosítjuk az ellátást, működési engedélyünk szerint.

3. A családsegítő szolgálatok foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásainak fejlesztése

A program az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Támogatásával valósul meg. Pályázati azonosító: CSSF-foglalkoztatás /2008-8222/0034

A projekt céljai:

A Barcsi Szociális Központ Családsegítő Szolgálata beilleszkedést, foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásának fejlesztése és bővítése. A fejlesztés hatékonyságának növelése érdekében 1 fő pályakezdő szociális szakember alkalmazása 24 hónapra. A projektben résztvevő szociális szakemberek szakmai felkészültségének növelése, a megszerzett ismeretek bővítése és azok gyakorlatba való integrálása. A kialakított team által elkészített protokollok alkalmazása, a Családsegítő Szolgálat szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása. A Családsegítő Szolgálathoz bekerült aktívkorúakkal kapcsolatos adatbázis létrehozása.

Hosszú távú cél:

A Barcson élő bármely tekintetben hátrányos helyzetű egyének számára komplex - a családsegítés eszközeinek és módszereinek teljes vertikumával - segítségnyújtás folyamatos működtetése. A közvetett célcsoport társadalmi és munkaerő-piaci re-integrációban való - a jelenleginél nagyobb- tartós részvétele. A települési önkormányzatok területén a segélyből és egyéb szociális ellátásból élők számának csökkentésével a szociális ellátórendszer tehermentesítése.

Rövid távú cél:

A barcsi Családsegítő Szolgálat szolgáltatásfejlesztési koncepciójának kidolgozása, és végrehajtása, szolgáltatásfejlesztés. A projekt ideje alatti létszám- és kapacitásbővítés. A szociális szakemberek szakmai felkészültségének növelése, képzéseken és továbbképzéseken való részvétellel. Az új ismeretek és készségek integrálása a gyakorlati munkába. A team munka erősítése. A szakmai szabályoknak, az etikai normáknak, a jogszabályoknak és a projektnek megfelelő protokollok kidolgozása és alkalmazása, adatbázis létrehozása.

A bevonandók köre:

A projektbe a Családsegítő Szolgálat családgondozója és 1 fő pályakezdő szociális szakember kerül bevonásra, akik teamet alkotva valósítják meg a kitűzött célokat. Együttműködő partnereink Barcs Város Önkormányzata és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Barcsi Kirendeltsége.

Szolgáltatási formák:

A közvetlen célcsoportot alkotó pályakezdő szociális szakember részére gyakorlatban szerezhető szakmai ismeretek átadása. 24 hónapon keresztül aktív résztvevője lesz a Családsegítő Szolgálat munkájának. Biztosítjuk számára a képzéseken, tréningeken, szakmai műhelyeken való részvételt.

A közvetett célcsoport részére egyéni esetkezelés és csoporttal végzett szociális munka keretében munkaerő-piaci re-integrációt segítő képességek és készségek kialakítása és fejlesztése.

A Barcson élő tartós munkanélküliek munkavállalást segítő speciális szolgáltatás biztosítása, képességek és készségek fejlesztése.

 

4. TOP-4.2.1.-15 Szociális alapszolgáltatásik infrastruktúrájának fejlesztése c. projekt keretében bővül az idősek nappali ellátása egy új klubhelyiséggel

Pályázó: Barcs Város Önkormányzata

Elnyert forrás:147.500.000 Ft

Az építkezés várható befejezése: 2018. május

 

5. EFOP-1.4.2.-16 Integrált térségi gyermekprogramok c. projekt keretében a járás 26 településén biztosít a gyermekes családok számára hátrányok leküzdését támogató szolgáltatásokat

Pályázó: Barcs Város Önkormányzata

Elnyert forrás: 500.000.000 Ft

Megvalósítás: 2017. októbertől (54 fónap)

Bővebb információ: www.gyerekeselybarcs.5mp.eu

 

6. EFOP 1.5.3-16-2017-00027 Kultúrák összefogása a közösségért Humán közszolgáltatások fejlesztése a Barcsi járásban

Tájékoztató EFOP-1.5.3
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!